در نگاهت چیزیست که نمی دانم چیست!

مثل آرامش بعد از یک غم


مثل پیدا شدن یک لبخند


مثل بوی نم بعد از باران

در
نگاهت چیزیست که نمی دانم چیست!

من به آن محتاجم...خیلی مواظب باش!

اگر با شنیدن صداش، دلت لرزید


اگر از بدی هاش فرار نکردی و موندی


دیگه تمومه!!!

اون شده همه ی دنیات...