وقتی از
شادی به هوا می پری


مواظب باش

.
.
.کسی زمین رو از


زیر پات نکشه!!!
گذشت اون وقتایی کهآدما همدیگرو دور می زدن.
.
.


الان دیگه از روی هم رد می شن !!