عاشقانه هایم تمامی ندارد
وقتی "تـــو"
بهترین اتفاق زندگیم هستی...

مخـــــاطب مـ َـــטּ


عزیـ ـ ـ ـزیــست ڪ ـہوجـــودش را


بـ ـہ دنیـــــایے نمے دهــــم ...