ﺩﻟـــــﻢ ﻟـــــﮏ ﺯﺩﻩ ...
ﺑـــــﺮﺍﯼ ﯾﮑﺒـــــﺎﺭ ﻫـــــﻢ که ﺷـــــﺪﻩ ...ﺑـــــﺎﺭﺍﻥ ﮐـــــﻪ ﻣﯿﺒـــــﺎﺭﺩ ...ﺗـــــﻮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟـــــﻢ ﮐـــــﻪ ﻧـــــﻪ ...ﺩﺭ ﮐﻨـــــﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷـــــﯽ ....................!
آدم وقـتی یـه حـس تکرار نشدنی رو

با
یکی تجـربه مـیکـنه ..


دیگه اون
حــس رو با کـس دیگه ای

نـمیـتونه
تـجـربه کـنه !


بـعـضی
حــس هـا ..

خــاص و نــاب هـسـتـنـد ..


مـثـل بــعـضـی
آدم هـا ..!

مثل تو...